Internet

 

 

Muzeum insitního umění prezentuje v rámci České republiky unikátní kolekci obrazů, kreseb a plastik tvůrců insitního (naivního) umění a art brut. První akvizice děl neškolených autorů uskutečnila litoměřická galerie již v roce 1967, kdy zde bylo zřízeno oddělení naivního umění a amatérského výtvarnictví pod vedením Václava B. Rykra (1927–1991). U počátku tohoto sbírkového zájmu stál tehdejší ředitel galerie PhDr. Otakar Votoček (1921–1986). Pod jeho vedením uskutečnila nákupní komise galerie výjezdní zasedání do Brna, kde zhlédla rozsáhlou výstavu Rusalka vystupující z tůně – naivní a fantaskní obrazy z Čech a Moravy 19641968. Galerie si odsud následně odvážela soubor prací Horymíra Zelenky (1931–1992), který se společně s díly dalších tvůrců stal základem utvářející se sbírky. Výstava v brněnském Domě umění byla součástí obnoveného zájmu o tvůrčí projevy neškolených autorů, který mimo jiné navazoval na jejich mimořádně úspěšnou prezentaci v rámci národní expozice na výstavě EXPO 1967 v Montrealu, to vše v rámci uvolněné celospolečenské situace konce 60. let.

Snaha o rozšíření souboru insitního umění pokračovala také ve dvou následujících dekádách, kdy za akviziční činnost galerie zodpovídal vedoucí jejího odborného oddělení PhDr. Jiří Dolejš, CSc. (1933–1993), později se rozvoji této části sbírek galerie věnoval PhDr. Jan Štíbr.

Zvýšený zájem o tvůrčí projevy výtvarně neškolených autorů v 60. letech byl spojen nejen s výstavní a sběratelskou, ale také odborně-teoretickou činností. Slovenský teoretik výtvarného umění Štefan Tkáč (1931–1989) zavedl v roce 1966 termín insitní umění (odvozeno od latinského slova insitus, což znamená vrozený, původní, přirozený), který dle něj dobře vystihoval podstatu spontánní umělecké činnosti a citlivě vymezoval odstup tohoto uměleckého projevu od profesionální umělecké produkce. Pod insitní umění spadají dle tohoto vymezení výtvarné projevy naivní, primitivní i fantastické. Tvůrci insitního umění mají neotřelé vidění světa, jejich poetická duše mění skutečnost v pohádkovou scenérii, dny všední ve dny sváteční. Autoři z okruhu art brut (syrové umění, či také outsider art), mnohdy stojící na okraji společnosti, vytvářejí, často za použití netradičních technik, obrazy svých vnitřních světů, díla vyznačující se silnou expresivitou či archetypálností.

Muzeum insitního umění umístěné v zadním traktu domu č. p. 24/16 na litoměřickém Mírovém náměstí ve své stálé expozici představuje výběr děl nejvýznamnějších neškolených tvůrců ze sbírky galerie. Návštěvník tu může vidět barevně expresivní kresby Marie Kodovské, citově naléhavé krajiny Václava Žáka, fantaskní krajiny medijně inspirované Cecilie Markové nebo spontánně vznikající květenství Anny Zemánkové. Objevit může radostí a barvami protknuté obrazy Natálie Schmidtové nebo lidovými zvyklostmi ovlivněnou tvorbu Ludmily Procházkové. Dalšími nezaměnitelnými autory, jejichž díla jsou součástí stálé expozice, jsou Marie Krůtová, Zbyněk Semerák, Marie Šitalová, Emílie Valčíková nebo Rudolf Dzurko. Stálá expozice Muzea insitního umění zve návštěvníky k setkání s rozmanitými výtvarnými projevy a invenčními tvůrčími přístupy. Otevírá prostor nejen pro otázky o podstatě lidské tvořivosti, ale i k zamyšlení nad širšími souvislostmi sociálními a společenskými.

 

Foto: © Marek Ondráček, www.markusnakus.cz, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

The Museum of Naive Art has a unique collection in the Czech Republic of paintings, drawings and sculptures by creators of naive art and art brut. The Litoměřice gallery made its first acquisitions of works by untrained artists in 1967, when it set up the Department of Naive and Amateur Art, headed by Václav B. Rykr (1927–1991). This new focus for the gallery’s collections was initiated by the gallery’s then director, Otakar Votoček (1921–1986), under whose guidance the acquisitions committee made a trip to Brno to see a large exhibition called Rusalka Rising from the Pool – Naive and Fantasy Paintings from Bohemia and Moravia 1964–1968. The gallery returned with a set of artworks by Horymír Zelenka (1931–1992), which, together with pieces by other artists, became the foundation of the new collection. The Rusalka exhibition at the Brno House of Arts was part of a revival of interest in the work of untrained artists, following the remarkable success of such art as part of the national exposition at EXPO 1967 in Montreal. This was all in the context of the overall liberalisation of society in the late 1960s.

Work to extend the naive art collection continued over the next two decades, when the head of the gallery’s curatorial department, Jiří Dolejš (1933–1993), was responsible for the gallery’s acquisitions. Later Jan Štíbr oversaw the development of this part of the gallery’s collections.

The greater interest in the work of untrained artists in the 1960s extended not only to exhibitions and collecting, but also to curating and scholarship. In 1966 the Slovak art critic Štefan Tkáč (1931–1989) coined the term insite art, derived from the Latin word insitus, meaning innate, original, natural, which Tkáč believed captured the essence of this spontaneous art and sensitively distinguished it from the work of professional artists. “Insite art” covers naive art, primitive art and fantasy art. Such artists have an original take on the world, and with their poetic souls they can turn reality into a fairy tale, rendering the everyday extraordinary. Artists working in art brut (meaning raw art, also known as outsider art) are often on the margins of society, and they frequently use novel techniques to create powerfully expressive or archetypal images of their inner worlds.

The permanent exhibition at the Museum of Naive Art, located in the rear wing of the building at Mírové náměstí 24/16 in Litoměřice, presents a selection of the most important untrained artists from the gallery’s collection. Here visitors can see Marie Kodovská’s colourfully expressive drawings, Václav Žák’s emotionally charged landscapes, Cecilia Marková’s mediumistic visions and Anna Zemánková’s spontaneously created floral designs. They can also discover Natálie Schmidtová’s joyously colourful paintings and Ludmila Procházková’s work, which is influenced by folk customs. Other remarkable artists featured in the permanent exhibition include Marie Krůtová, Zbyněk Semerák, Marie Šitalová, Emílie Valčíková and Rudolf Dzurko. The museum’s permanent exhibition invites visitors to discover various forms of artistic expression and inventive creative approaches. It is an opportunity to inquire into the essence of human creativity, and to reflect on the broader social and societal context.

English text: Adrian Dean

Foto: © Marek Ondráček, www.markusnakus.cz, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

Diskuze je uzavřena.