Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 

1. Název

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích je od roku 2001 příspěvkovou organizací zřizovanou územně-samosprávným celkem Ústeckým krajem. Hlavním posláním organizace, které je vymezeno v její Zřizovací listině, je plnit funkci muzea výtvarného umění ve smyslu ustanovení zákona č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména získávat, shromažďovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat sbírky muzejní povahy.

3. Organizační struktura

Organizační strukturu naleznete zde.

4. Kontaktní spojení

Adresa sídla a oficiální korespondenční adresa:

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

Michalská 29/7

412 01 Litoměřice

ID datové schránky: uv4xjhm

Adresa webových stránek: www.galerie-ltm.cz

Kontaktní e-mailová adresa: info@galerie-ltm.cz

5. Bankovní spojení

Česká spořitelna, číslo účtu: 1003128389/0800

6. Identifikační číslo IČ

IČ: 00083259

7. Daňové identifikační číslo 

DIČ: CZ083259

8. Dokumenty

Zřizovací listinu naleznete zde.

Rozpočty a střednědobé výhledy naleznete zde.

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podávat prostřednictvím kontaktního spojení uvedeného v bodě 4.

10. Příjem žádostí a dalších podání

Další podání lze podávat prostřednictvím kontaktního spojení uvedeného v bodě 4.

11. Opravné prostředky

V souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. lze odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od:

– odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6),

– odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c),

– sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3).

Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu (Ústecký kraj) prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podávat prostřednictvím kontaktního spojení uvedeného v bodě 4.

12. Formuláře

13. Popisy postupů

14. Předpisy

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

15. Úhrady za poskytovaní informací

Organizace vyžaduje v souladu s § 5, odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. úhradu nákladů za poskytnutí informace. Její výše bude před poskytnutím informace oznámena žadateli písemně.

Ceník úhrad za poskytování informací naleznete zde.

16. Licenční smlouvy

17.  Výroční zprávy

Výroční zprávy naleznete zde.

18.  Zprávy o činnosti 

Zprávy o činnosti naleznete zde.