Současná česká ilustrační tvorba

Současná česká ilustrační tvorba

2. 12. 2011 – 5. 2. 2012

Vernisáž 1. 12. 2011 od 17. 30 hodin

Kurátor výstavy: PhDr. Hana Nováková
Kurátor za SGVU: PhDr. Olga Kubelková

Výstava současné české knižní ilustrace pořádaná ve spolupráci s Klubem ilustrátorů dětské knihy je sondou do současné české knižní kultury a zároveň i potvrzením, že přes všechny společenské změny v minulých desetiletích je dětská kniha živým organismem, který se neustále mění a vyvíjí spolu s rozvojem výtvarných forem, ale i v konfrontaci s proměňujícími se potřebami doby. Česká ilustrace má na co navazovat, neboť se jí věnovali a věnují naši přední umělci, kteří k ní přistupovali a přistupují s vážností a zodpovědností, nikoli jako k okrajové záležitosti mnohdy spojené se zajištěním obživy, a vnesli  mnoho kouzla, modernosti a rafinovanosti ze své malířské obrazoborecké zkušenosti do této specifiky, především kultivovaností kresby a důvěrou ve vlastní prostředky, jimiž oslovili děti jako partnery na úrovni.

Česká knižní ilustrace a především tvorba pro děti se ve dvacátém století stala ve světě známým a uznávaným pojmem, jež vznikl a formoval se jako důsledek dlouholetého úsilí řady osobností české kultury, které spojovala láska ke knize jako svébytnému estetickému celku. Dětská kniha přestala být soukromou záležitostí nadšenců a obětavých průkopníků. Hlubší a soustředěnější zájem i šíře dané produkce umožňovaly prohloubení poznání specifických potřeb dětských čtenářů i specializaci na jednotlivé věkové kategorie nebo literární žánry. Ilustrátoři požadovali větší prostor pro vlastní výraz a fantazii s poukazem na větší prostor i pro fantazii dětského diváka. Zavrhli didaktičnost, odmítli skutečnost jako jediný model, zrušili hranici mezi skutečností a fantazií. Větší žánrová šíře a rozvoj netradičních žánrů přispěl k prohloubení a rozšíření výchovné funkce knihy, k její větší adresnosti a rovněž i k větší diferenciaci ilustrace dle její funkce a určení. Ilustrátoři si začali vybírat tituly nebo jim byly zadávány texty ve shodě se zaměřením jejich volné tvorby.

Uvolnění hranic a trhu v devadesátých letech vneslo do české ilustrované knihy nevkus, kýč, vulgarismus i brutalitu. Kvalitní česká kultivovaná a laskavá ilustrace byla upozaděna. Proto vznikl původně na obranu české ilustrované knihy Klub ilustrátorů dětské knihy. Záhy bylo možné rozlišit více hodnot, nežli zlo a dobro, knížka se začala bránit sama svou kvalitou. Různorodá společnost se zřetelněji vyhranila na náročné čtenáře  a na hltače limonádových příběhů. Ilustrátoři spolu se spisovateli dali vzniknout soutěž Zlatá stuha, ve které jsou hodnocena původní literární a výtvarná díla v knížkách pro děti.

Zdá se, že kniha, v posledním desetiletí tak ohrožovaná různými médii, jejichž konzumace je pohodlnější a méně náročná nežli četba, přesto vytrvá pro slast čtení a pro svědectví o době a její  kulturně společenské atmosféře. Důležitost etického sdělení  a smysl dobré četby nelze nahrazovat sebechytřeji  zkrácenými texty, prosté literární texty ve zjednodušeném jazyku nemohou suplovat umělecké dílo. Ostatně kultura v současném čase všude se přelévající uniformní civilizace je skoro jediným rozlišovacím znakem společenství lidí.

                                                         Hana Nováková