Ilja Bílek a Luba Bakičová – Skloňování

Ilja Bílek a Luba Bakičová – Skloňování

19. 4. – 2. 6. 2013

Vernisáž výstavy 18. 4. 2013 od 17.30 hodin

Autoři výstavy: Pavla Rossini
Kurátoři výstavy: Jan Brodský, Alena Beránková

Výstava Ilja Bílek a Luba Bakičová – Skloňování představí tvorbu dvou představitelů současné sklářské tvorby různých generací.


      Ilja Bílek absolvoval VŠUP v Praze, ateliér sklářské tvorby u prof. Stanislava Libenského. Od 80. let 20. století vystavuje doma i v zahraničí, od r. 1996 vede ateliér Sklo na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. V roce 2010 obdržel Cenu rektora UJEP za výtvarnou činnost.

Ve své volné tvorbě Ilja Bílek ponejvíce využívá skladebnosti geometrických ploch, a aby dosáhl dramatické formy, často kombinuje různé druhy skla. Skleněné kompozice vnímá vždy prostorově, prostorové utváření plastik bývá odvozené z tvarosloví, které nabízí zvolená technologie, nebo z architektonicky cítěných konstrukcí. Hmota plastik se dynamicky proměňuje s různými úhly pohledu.
Díla vystavená na litoměřické výstavě zachycují průřez dosavadní tvorbou Ilji Bílka, jeho směřování ke stále úspornějšímu způsobu vyjadřování a ke koncentrovanějšímu sdělení. Pro výstavní prostor své plastiky uvážlivě komponuje a nechává spolupůsobit světelné vlivy.

 Luba Bakičová je absolventkou Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ateliéru Sklo, který vede Ilja Bílek.

Ve své tvorbě se Luba Bakičová zaměřuje na odhalování skrytých vlastností skla, nepracuje tolik s přísnou geometrií tvarů, ale naopak spíše uvolňuje sepětí forem. Využívá i formu plánovaného experimentu, kdy v extrémních situacích, např. při vysokých teplotách, prověřuje chování různých druhů sklovin. K tvorbě nevyužívá pouze sklo, ale kombinuje ho s jinými druhy materiálů, například s žárobetonem. Skleněnou hmotu nechává stékat do žáruvzdorných hmot, přísnost základního tvaru tak navozuje kontrast s měkkostí roztaveného skla. Ve svém výtvarném vyjádření využívá minimalistickou formu, častým tématem autorčiných prací je moment vratkosti. Tak jako Ilja Bílek, i Luba Bakičová pracuje s prostorem, i když poněkud odlišným, spíše konceptuálním způsobem. Svá díla z tabulového skla začleňuje do reálného galerijního prostoru.