Vladimír Škoda – Zrcadlo času / Mirror of Time

9. 6. – 24. 9. 2023

kostel Zvěstování Panny Marie, Jezuitská ulice, Litoměřice

denně včetně pondělí 10–18 hodin

Ve výjimečných prostorách kostela Zvěstování Panny Marie představuje Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích site specific projekt francouzského sochaře českého původu Vladimíra Škody (*1942). Mezinárodně oceňovaný autor formuje svou uměleckou výpověď na matematických a fyzikálních principech přírodních věd a propojením zdánlivě odlišných oblastí – abstraktního myšlení a dynamické tvořivosti – dosahuje ojedinělého a nadčasového uměleckého sdělení. Lesklé zrcadlící se plochy objektů jeho instalací nabízí divákovi možnost proniknout pohledem do zkreslené reality, zároveň mu zprostředkovávají zkušenost percepce odhmotnělého prostoru nekonečna a neznáma. Nevšední zážitek umocňuje umístění instalací do unikátního barokního sekularizovaného litoměřického kostela, jehož impozantní prostor se stal pro Vladimíra Škodu další neodolatelnou výzvou. Autor tu navazuje na své dřívější intervenční projekty, z nichž první stejnojmenný se uskutečnil v roce 2006 v italském Spoletu.

Parabolické zrcadlo je ústředním bodem také litoměřické výstavy. Umístěno v hlavní lodi nad oltářem, odráží opulentní barokní architekturu reinterpretovanou v řadě zkreslení, kterou nám zrcadlící se plocha neustále se transformujícího díla nabízí v rytmu svého otáčení. Divák je přitom zachycen uvnitř zakřivené plochy zrcadla a jeho odrážející se zkreslená podoba vstupuje do hypotetické, paralelní dimenze. Tím, že objekty Škodových instalací postupně odráží různé pohledy do interiéru kostela překračují svůj vlastní hranice a stávají se jeho integrální součástí. Je možné, že nám touto vizí autor poskytne jinou, abstraktnější formu spirituality, než jakou obvykle v sakrálním prostoru vnímáme a prožíváme. V tomto smyslu byla kurátorkou Miroslavou Hajek koncipována výstava i definován výběr prací, v nichž identifikujeme všechna nejdůležitější témata, jimiž se Vladimír Škoda ve své tvorbě zabývá.

Vernisáž ve čtvrtek 8. 6. 2023 od 17 hodin, veřejnosti je výstava přístupná od 9. 6. do 24. 9. 2023, denně včetně pondělí od 10 do 18 hodin.

Výstava je realizována ve spolupráci s galerií Cermak Eisenkraft_ a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

K výstavě je vydán reprezentativní katalog.

Vstupné: plné 40 Kč, snížené 20 Kč, rodinné 80 Kč.

Doporučujeme: zvýhodněné vstupné do všech našich výstav a expozic: plné 120 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 240 Kč.

Foto: © Marek Ondráček, www.markusnakus.czSeveročeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

Foto z vernisáže: © Karel Pech, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

Vladimír Škoda – Mirror of Time

Church of the Annunciation, Jezuitská ulice, Litoměřice

daily including Mondays 10 am – 6 pm

The North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice presents a site-specific project by Vladimír Škoda (* 1942), a French sculptor of Czech origin, in the remarkable Church of the Annunciation. This internationally acclaimed artist bases his work on mathematical and physical principles taken from the natural sciences, and by combining abstract thought with dynamic creativity – seemingly disparate fields – he produces unique and timeless artistic communications. The gleaming reflective surfaces of the objects in this installation let viewers see a distorted reality while giving them the experience of perceiving an incorporeal space that is infinite and unknown. This extraordinary experience is amplified by the installation’s setting in the unique and imposing space of this deconsecrated Baroque church in Litoměřice, which offered Vladimír Škoda an irresistible challenge. Here he draws on his earlier, similar interventions, the first of which, with the same name, he installed in the Italian city of Spoleto in 2006.

A parabolic mirror is also the centrepiece of the Litoměřice exhibition. Installed above the altar in the nave, it reflects the opulent Baroque architecture, which is reinterpreted through the sequence of distortions in the reflective surfaces as the mirror rhythmically rotates. Viewers are absorbed into the mirror, and their reflected and distorted forms enter into a hypothetical parallel dimension. The objects in Škoda’s installation present different views of the church’s interior, and in this way they transcend their own limits and become integral parts of the church itself. Through this vision perhaps the artist can offer us another, more abstract form of spirituality than the one we usually sense and experience in sacred places. It was to this end that the curator, Miroslava Hajek, designed the exhibition and selected the featured works, in which we can identify all the most important themes that Vladimír Škoda works with.

The private view is on 8 June 2023 at 5 pm. The exhibition is open to the public from 9 June to 24 September 2023, daily including Mondays from 10 am to 6 pm.

The exhibition is held in collaboration with the Cermak-Eisenkraft gallery, and it has financial support from the Ministry of Culture of the Czech Republic.

A catalogue has been published for the exhibition.

Admission: full CZK 40, concessions CZK 20, families CZK 80.

Recommended: admission to all temporary and permanent exhibitions at the North Bohemian Gallery of Fine Art: full CZK 120, concessions CZK 50, families CZK 240.

Photographs from the private view: © Karel Pech, North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice