Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění

 

hlavní výstavní budova, Michalská 29/7, Litoměřice

28. 6. – 24. 9. 2023

Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích zpřístupňuje mimořádnou výstavu nazvanou Zbožní zítřka. Umění vidět. Mystici, esoterici, mediumici a automatici v českém výtvarném umění. Výstavní projekt přiblíží postupně na 250 obrazů, kreseb a grafik profesionálních i neprofesionálních tvůrců, kteří působili či působí v českých zemích v minulém i tomto století, a jejichž tvorba byla do určité míry či výhradně ovlivněna napojením, jistou formou mimosmyslového vnímání. Výstavu pořádá litoměřická galerie ve spolupráci v Moravskou galerií v Brně a s finanční podporu Ministerstva kultury. Kromě výjimečných sbírkových fondů pořadatelů se na ní zápůjčkami podílí dalších 14 institucí z celé republiky a několik soukromých sběratelů.

Vystavena jsou díla významných mystiků, Jana Zrzavého, Josefa Váchala, Jana Konůpka, Františka Drtikola, i autorů ovlivněných antroposofickými či teosofickými myšlenkami, především Hildy Kotányi Pollakové, Augustina Ságnera nebo Rudolfa Michalika. Návštěvnicky atraktivní je bezpochyby část výstavy věnovaná tzv. medijní tvorbě prezentující díla tvůrců soustředěných na své vnitřní vize, vědomě nevstupujících do vlastního tvůrčího procesu. Ten je v jejich případě prostřednictvím napojení formulován jinými světy či bytostmi. Kromě prací významných představitelek art brut, jejichž dokumentací se litoměřická galerie systematicky zabývá, Cecilie Markové a Marie Krůtové, jsou prezentovány práce široké plejády médií (Josef Kotzian, Anna Hackelová, Marie Urbánková, František Jaroslav Pecka, Oskar Kreuzinger, Stanislav Holas a dal.) reprezentujících historicky nebývale rozsáhlou přítomnost spiritistických spolků či skupin na našem území. Pro mnohé překvapivá mohou být také díla vzniklá procesem automatické kresby, při níž se umělec maximálně soustředí na své vize a dosahuje nejvyšší možné autenticity a věrohodnosti zpodobení vlastních nevědomých psychických dějů. K nejzajímavějším budou jistě patřit práce Karla Malicha, Dalibora Chatrného, Jiřího Kornatovského či Martina Mainera, stejně jako díla Karla Kožíška reprezentující kresby osob mimořádně citlivých k mimosmyslovým podnětům.

Řada děl bude vystavena vůbec poprvé. Vzhledem k citlivosti mnoha vystavovaných unikátů bude od 14. do 18. 8. 2023 výstavní soubor zásadně obměněn.

K výstavě bude vydán plnobarevný katalog výstavy s reprodukcemi všech vystavených děl, realizovaný s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Vstupné: plné 70, snížené 40 Kč, rodinné 140 Kč.
V nabídce je také zvýhodněné vstupné do všech našich výstav a expozic: plné 120 Kč, snížené 50 Kč, rodinné 240 Kč.

 

Doporučujeme: komentované prohlídky s autorkou výstavy, které se konají v těchto termínech:

středa 12. 7. od 16 hod.

středa 19. 7. od 16 hod.

sobota 9. 9. od 15 hod.

středa 20. 9. od 16 hod.

 

Foto: © Marek Ondráček, www.markusnakus.czSeveročeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace

Believers of Tomorrow: The Art of Seeing. Mysticism, Esotericism, Mediumship and Automatism in Czech Art

main exhibition building, Michalská 29/7, Litoměřice

28. 6. – 24. 9. 2023

The North Bohemian Gallery of Fine Art in Litoměřice presents Believers of Tomorrow: The Art of Seeing. Mysticism, Esotericism, Mediumship and Automatism in Czech Art. This remarkable exhibition features almost 250 paintings, drawings and prints by professional and amateur artists who worked or still work in the Czech Lands in this or the last century, and whose work is influenced partly or wholly by some form of extrasensory perception. The Litoměřice gallery is holding this exhibition in collaboration with the Moravian Gallery in Brno, both of which have exceptional collections, while additional works have been lent by another fourteen institutions from across the country, and by several private collectors too.

The artists on display include noted mystics such as Jan Zrzavý, Josef Váchal, Jan Konůpek and František Drtikol, as well as artists influenced by anthroposophy and theosophy such as Hilde Kotányi Pollak, Augustin Ságner and Rudolf Michalik. Especially attractive for visitors is that part of the exhibition devoted to mediumistic art, which presents artists who focus on their inner visions and work without consciously intervening in the creative process, which in their case is formulated by channelling other worlds or beings. Besides Cecilie Marková and Marie Krůtová, two practitioners of art brut whose work the Litoměřice gallery is systematically documenting, the exhibition covers a broad spectrum of mediums (Josef Kotzian, Anna Hackelová, Marie Urbánková, František Jaroslav Pecka, Oskar Kreuzinger, Stanislav Holas and others) who represent the unusual flourishing of spiritist societies in this country. Many visitors will be surprised by examples of automatic drawing, in which artists concentrate entirely on their visions and achieve the greatest possible degree of authenticity and veracity by depicting their own unconscious psychological events. The most interesting of these artists are Karel Malich, Dalibor Chatrný, Jiří Kornatovský and Martin Mainer, while Karel Kožíšek’s drawings are typical of the work of those who are exceptionally sensitive to extrasensory stimuli.

Many of these works are on display for the first time. In view of the fragility of many of the unique items here, the artworks will be exchanged between 14 and 18 August 2023.

A full-colour exhibition catalogue will be published with reproductions of all the works shown here.

Admission: full CZK 70, concessions CZK 40, families CZK 140.

We recommend: guided tours of the exhibition on 12 and 19 July, starting at 4 pm, on 9 September at 3 pm, and on 20 September at 4 pm.

Photo: © Marek Ondráček, www.markusnakus.czSeveročeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvková organizace